Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 139/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2018-10-08

Sygnatura akt I C 139/18

POSTANOWIENIE

S., dnia 8 października 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Dagmara Gałuszko

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko M. I.-L.

- o zapłatę

POSTANAWIA:

1.umorzyć postępowanie w sprawie.

2. zasądza od powoda U. N. Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. L. (1) kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu,

SSR Dagmara Gałuszko

UZASADNIENIE

W treści pozwu z dnia 25.08.2017r. strona powodowa wniosła o zapłatę kwoty 4187,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania na swoją rzecz od pozwanej M. L. (2).

W dniu 18.09.2017r. referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wydał nakaz zapłaty. Pozwana w terminie złożyłaś przeciw od tego orzeczenia. W piśmie z dnia 17.09.2018r. powód złożył oświadczanie o cofnięciu pozwu. Pełnomocnik pozwanej wniósł zaś o zaądzenie kosztów zastępstwa procesowego w związku z cofnięciem pozwu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c. ). Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (art. 203 § 2 k.p.c. ). Jednocześnie stosownie do art. 355 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, przy czym postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym.

W ocenie Sądu, brak jest podstaw do uznania cofnięcia pozwu w rozpoznawanej sprawie za niedopuszczalne, dlatego na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. orzec należało jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

W pkt 2 zasądzono od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917 zł tytułem kosztów procesu. W pierwszej kolejności wskazać należy, że w niniejszej sprawie co do zasady zastosowanie ma przepis art. 203 § 2 zdanie drugie kpc, który ustanawia zasadę ,że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu, na rzecz pozwanego na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16.02.2011r. IICZ 203/10). Jednakże zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady jeżeli powód wykaże że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu pozwanego uznać należy wówczas za przegrywającego spór.( tak min Sad Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.01.2012r., IV CZ 117/11). W niniejszej sprawie jednak sytuacja taka nie miała miejsca, stąd pozwaną uznać należy za wygrywającą spór co skutkuje z kolei uwzględnieniem jej wniosku o zasądzenie kosztów procesu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804) należne pozwanemu koszty to kwota 700 zł. Pozwanej należy się również zwrot uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w pkt. 2 sentencji postanowienia.

SSR Dagmara Gałuszko

Zarządzenia:

1.  Odnotować i zakreślić w rep C,

2.  Odpis postanowienia doręczyć pełn. powoda i pełn. pozwanej,

3.  Akta z wpływem lub za 21 dni.

.

………………………………………………

(podpis i stanowisko)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Gałuszko
Data wytworzenia informacji: