Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 657/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-08-31

Sygn.akt III C 657/15

UZASADNIENIE

Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. D. kwoty 1 652,28 zł wraz z odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podniosła, że pozwany posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...). W związku z przedmiotowym lokalem pozwany winien uiszczać powódce czynsz i z tego tytułu powstała zaległość za okres od lipca 2013r. do listopada 2014r. w wysokości 1652,28 zł.

Pozwany A. D. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w postepowaniu upominawczym wniósł o oddalenie powództwa w całości podnosząc, iż powódka błędnie wyliczyła zobowiązanie pozwanego. Wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Nadto pozwany uznał roszczenie za lipiec i październik 2014r. i wniósł o obciążenie kosztami postepowania strony przeciwnej, albowiem dopiero na etapie postepowania sądowego mógł zweryfikować za jaki okres powódka dochodzi roszczeń.

Powódka ograniczyła żądanie pozwu w zakresie dotyczącym opłat za lipiec i październik 2014r., podtrzymując żądanie zasądzenia kosztów procesu podnosząc, że do zapłaty za ten okres doszło po wniesieniu pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwanemu A. D. przysługuje prawo spółdzielcze własnościowe do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.. Pozwany nie jest członkiem tej spółdzielni.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż co do zasady pozwany jako osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach powódki zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z niniejszym lokalem. Zgodnie bowiem z art.4 ust. 1 1 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

Jednakże w niniejszej sprawie wobec tego, że pozwany zakwestionował prawidłowość wyliczenia tych opłat przez powódkę, na co jednoznacznie wskazał podczas przesłuchania na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2015r. podnosząc, iż Spółdzielnia nie wykazała co składa się na wyliczona kwotę czynszu, obowiązek wykazania wysokości roszczenia – zgodnie z zasada ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 kc - spoczywał na powódce.

Przedstawione w sprawie dowody nie pozwalały na przyjęcie, iż powódka wykazała wysokość dochodzonego roszczenia. Powódka przestawiła bowiem jedynie kartę kontową oraz wykaz wymiaru naliczeń opłat eksploatacyjnych, gdzie nie zostały wskazane poszczególne elementy składowe w postaci wszystkich opłat stałych i zmiennych składających się na kwotę pobieraną co miesiąc od osób posiadających lokale mieszkalne w zasobach powódki, nadto nie wskazała jakie składowe czynszu są naliczane według powierzchni lokalu, a jakie według liczby osób zamieszkujących w lokalu. Nie przedstawiła dokumentów, z których wynikałaby wysokość kwoty pobieranej na fundusz remontowy w okresie objętym żądaniem. Dodatkowo zauważyć należy, iż różne kwoty opłat były wskazywane za dany miesiąc w karcie kontowej (k.17-18) oraz w wykazie wymiaru naliczenia opłat (k.22-23) i dotyczy to czerwca, lipca, sierpnia 2014r. Z uwagi na to, że nie przedstawiono analizy konta czynszowego obejmującej wnoszone zaliczki za zużycie wody zimnej i ciepłej oraz za zużycie energii cieplnej nie można było zweryfikować prawidłowości rozliczenia tego składnika opłat w oparciu przedłożone do akt rozliczenie wody zimnej i ciepłej za okres od 30 kwietnia 2013r. do 30 kwietnia 2014r. (k.19-21) oraz rozliczenie energii cieplnej za okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r. (k.166). W tej sytuacji powództwo podlegało oddaleniu.

Z uwagi na to, że powódka przed rozpoczęciem rozprawy cofnęła pozew w zakresie kwot za lipiec i października 2014r. wynoszących łącznie 749,66 zł postępowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art.355§1 kpc.

Na podstawie art. 98 kpc oraz art.202§2 kpc zasądzono od powódki na rzecz pozwanego koszty procesu, na które złożyły się koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego pozwanego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Jasicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Ilona Sobecka
Data wytworzenia informacji: