Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 2628/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-09-15

Sygn. akt III C 2628/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 4 sierpnia 2015 roku

wydanego w postępowaniu zwykłym

Powód J. K. pozwem z dnia 6 maja 2013 roku zażądał zasądzenia od pozwanych W. K. i J. K. solidarnie na swoją rzecz kwoty 8.000 złotych wraz z odsetkami oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że strony zawarły umowę o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wykorzystywanego jako pensjonat, położonego w R. za wynagrodzeniem w wysokości 8.000 złotych. Wskazał, że wykonał przedmiotowe dzieło, lecz pozwani nie zapłacili umówionego wynagrodzenia.

Nakazem zapłaty z dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie orzekł o obowiązku zapłacenia przez pozwanych na rzecz powoda kwoty 8.000 złotych wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Powyższemu nakazowi zapłaty pozwani sprzeciwili się, zaskarżając go w całości. To doprowadziło do utraty jego mocy. W sprzeciwach pozwani podnieśli zarzut niewykonania umowy przez powoda, zaś pozwana dodatkowo zarzuciła brak legitymacji biernej.

W toku procesu strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 20 czerwca 2011 roku powód J. W. zawarł z pozwanym J. K. umowę, polegającą na wykonaniu przez niego: projektu zagospodarowania działki nr (...), projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy istniejącego budynku pensjonatowego, projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej, projektu instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz uzgodnień PTIS w N., BHO i przeciwpożarowego. Powód zobowiązał się do wykonania dzieła do 30 marca 2012 roku. Za jego wykonanie pozwany miał zapłacić na rzecz powoda 17.000 złotych. Zapłata wynagrodzenia miała nastąpić po jego wykonaniu i odbiorze przez pozwanego.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

umowa, k. 6;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Dnia 15 czerwca 2011 roku pozwani udzielili powodowi pełnomocnictwa do reprezentowania ich w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr (...) położonej w R. stanowiącego ich współwłasność.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

pełnomocnictwo, k. 11;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Dnia 27 czerwca 2011 roku pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę 4.000 złotych tytułem zaliczki. Następnie 14 grudnia 2011 roku zapłacił 5.000 złotych.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

pokwitowanie, k. 45;

-

potwierdzenie przelewu, k. 46;

Dnia 15 listopada 2011 roku powód przesłał pozwanemu rysunki inwentaryzacyjne celem zapoznania się z propozycją rozbudowy i przekazania uwag.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

pismo z dnia 15.11.2011 r., k. 51-77;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Dnia 7 września 2012 roku burmistrz R. pozytywnie zaopiniował zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego. Dnia 13 września 2012 roku Minister Zdrowia postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy. Dnia 14 grudnia 2012 roku wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

decyzja, k. 112-116;

-

postanowienie, k. 117;

-

postanowienie, k. 118;

W styczniu 2013 roku powód sporządził projekt budowlany, lecz był on wadliwy. Mimo ustalenia w umowie wykonania rozbudowy budynku mieszkalnego, został on sporządzony jako projekt rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego. Projekt ten został wykonany niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także Prawa budowlanego. Powód nie przeprowadził uzgodnień zagospodarowania terenu zgodnie z postanowieniem z 7 września 2012 roku. W projekcie nie przewidziano rozwiązań dotyczących odprowadzenia wód opadowych. Na rysunkach parteru, piętra, poddasza, więźby dachowej brak jest rur spustowych. Powód nie przewidział także przewodu wentylacji grawitacyjnej. Projekt nie obejmuje również dopuszczalnej ilości osób, która może przebywać jednocześnie w budynku, nie określa także, jakie pomieszczenia do jakiego lokalu użytkowego mają być przeznaczone. Powód nie opisał umiejscowienia stołówki, nie uwzględnił ilości osób, które mogłyby z niej jednocześnie korzystać, nie wskazał także technologii, rodzaju posiłków, ich dostarczenie, odbioru nieczystości, czy dróg ewakuacyjnych. Powód nie przedstawił także uzgodnień z PTiS, BHP, ani przeciwpożarowych. Przedstawiony przez powoda projekt budowlany był wadliwy nawet przy przyjęciu, że dotyczyłby budynku jednorodzinnego.

Dowód:

-

projekt budowlany, k. 121-127;

-

dokumentacja w załączonym segregatorze;

-

opinia biegłego, k. 210-235 w zw. z k. 287-289;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

Pismem z dnia 14 lutego 2013 roku pozwany poinformował powoda, że w przesyłce otrzymanej 9 lutego 2013 roku dostarczył niekompletną dokumentację projektu architektonicznego, tj. bez poprawek uzgodnionych z pozwanym.

Dowód:

-

pismo z dnia 14.02.2013 r., k. 77;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Dnia 25 lutego 2013 roku powód wystawił fakturę VAT nr (...), w której stwierdził zobowiązanie pozwanych w wysokości 8.000 złotych z tytułu wykonania projektu konstrukcyjnego rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego oraz projektu instalacji wewnętrznych: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Tego samego dnia poinformował pozwanego o zakończeniu projektu. Pismem z dnia 18 marca 2013 roku pozwany odmówił zapłaty. Innym pismem z 18 marca 2013 roku wezwał powoda do zakończenia prac polegających na: sporządzeniu projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy istniejącego budynku pensjonatowego, projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej, projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz uzgodnień PTIS, BHP i przeciwpożarowego, jak również dostarczenia 4 egzemplarzy projektu w terminie do 31 lipca 2013 roku pod rygorem utraty przez umowę mocy prawnej.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

faktura, k. 7;

-

pismo z dnia 25.02.2013 r., k. 7-10;

-

pisma z dnia 18.03.2013 r., k. 47-50, 78-79;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Pismem z dnia 21 października 2013 roku pozwany złożył powodowi oświadczenie o odstąpieniu o umowy oraz wezwał do zwrotu zaliczki w wysokości 9.000 złotych. W odpowiedzi pismem z dnia 4 listopada 2013 roku powód poinformował pozwanego o tym, że projekt budowlany został wykonany i nie jest wadliwy. Dnia 25 listopada 2013 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w N. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Dowód:

-

pismo z dnia 21.10.2013 r., k. 102-104;

-

pismo z dnia 4.11.2013 r., k. 129;

-

opinia KP (...), k. 161;

-

zeznania powoda, k. 164-166;

-

zeznania pozwanego, k. 193-194;

Pismem z dnia 21 marca 2013 roku powód wezwał pozwanych do zapłaty kwoty 8.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 12 marca 2013 roku.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

pismo z dnia 21.03.2013 r., k. 13-14;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się nieuzasadnione.

Żądanie powoda zostało oparte na dyspozycji wynikającej z art. 627 k.c., zgodnie z którym przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W takiej sytuacji powód winien był wykazać, że strony zawarły umowę o wskazanej wyżej treści, wysokość wynagrodzenia oraz to, że dzieło zostało wydane pozwanej.

W ocenie sądu bezsporne było to, że powód zawarł z pozwanym J. K. umowę polegającą na wykonaniu przez niego: projektu zagospodarowania działki nr (...), projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy istniejącego budynku pensjonatowego, projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej, projektu instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz uzgodnień PTIS w N., BHO i przeciwpożarowego. Powód zobowiązał się do wykonania dzieła do 30 marca 2012 roku. Za jego wykonanie pozwany miał zapłacić na rzecz powoda 17.000 złotych. Zapłata wynagrodzenia miała nastąpić po jego wykonaniu i odbiorze przez pozwanego. Bezsporne było także to, że tytułem zaliczek pozwany zapłacił na rzecz powoda łącznie 9.000 złotych. Bezsporne było także to, że umowy takiej powód nie zawarł z pozwaną W. K., a zatem nie przysługiwało mu względem pozwanej żadne roszczenie wynikające z umowy.

W toku procesu powód starał się wykazać, że zobowiązanie swoje wykonał i wydał pozwanym dzieło. Na dowód tej okoliczności przedstawił dowód z projektu budowlanego. Niemniej jednak należało zauważyć, że ocena należytego wykonania zobowiązania wymagała wiedzy specjalnej. Z tych przyczyn sąd dopuścił dowód z opinii biegłego. Z opinii tej wynikało, że mimo ustalenia w umowie wykonania rozbudowy budynku mieszkalnego, został on sporządzony jako projekt rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego. Projekt ten został wykonany niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także Prawa budowlanego. Powód nie przeprowadził uzgodnień zagospodarowania terenu zgodnie z postanowieniem z 7 września 2012 roku. W projekcie nie przewidziano rozwiązań dotyczących odprowadzenia wód opadowych. Na rysunkach parteru, piętra, poddasza, więźby dachowej brak jest rur spustowych. Powód nie przewidział także przewodu wentylacji grawitacyjnej. Projekt nie obejmuje również dopuszczalnej ilości osób, która może przebywać jednocześnie w budynku, nie określa także, jakie pomieszczenia do jakiego lokalu użytkowego mają być przeznaczone. Powód nie opisał umiejscowienia stołówki, nie uwzględnił ilości osób, które mogłyby z niej jednocześnie korzystać, nie wskazał także technologii, rodzaju posiłków, ich dostarczenie, odbioru nieczystości, czy dróg ewakuacyjnych. Powód nie przedstawił także uzgodnień z PTiS, BHP, ani przeciwpożarowych. Przedstawiony przez powoda projekt budowlany był wadliwy nawet przy przyjęciu, że dotyczyłby budynku jednorodzinnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, przyjąć należało, że powód nie wykazał, by jego roszczenie stało się wymagalne. Co więcej, zwrócić należy uwagę na to, że pismem z dnia 21 października 2013 roku pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z treścią art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jak wynika z opinii biegłego, powód wykonywał dzieło w sposób wadliwy. Co prawda opinia została sporządzona w toku procesu, jednak przyjąć należało, że skoro finalny projekt zawierał wady, to musiał go zawierać także sporządzany projekt. Wynika to także z pisma pozwanego z dnia 18 marca 2013 roku. Jednocześnie pozwany wyznaczył powodowi termin do 31 lipca 2013 roku na ich usunięcie. Jak wynika chociażby z opinii biegłego, sporządzonej później, powód wad tych nie usunął. W takim stanie rzeczy oświadczenie zawarte w piśmie z 21 października 2013 roku należało uznać za skuteczne.

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, opinii biegłego oraz zeznań stron wskazanych w uzasadnieniu. Sąd nie uznał za wiarygodne zeznania powoda w zakresie wykonania zobowiązania. Miały one charakter ocenny i były niezgodne z przeprowadzonym dowodem z opinii biegłego.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że powód nie wykazał istnienia swojego roszczenia, wobec czego orzekł jak w pkt I sentencji.

O kosztach procesu orzeczono odpowiednio do treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Skoro powództwo zostało oddalone, przeto powód przegrał proces, wobec czego winien zwrócić pozwanym poniesione przez nich koszty procesu. Na koszty te składały się: zastępstwo procesowe w wysokości 1.200 złotych oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. W takim stanie rzeczy sąd orzekł jak w pkt II sentencji.

W zakresie wydatków, które poczynił Skarb Państwa w toku procesu orzeczono odpowiednio do treści art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1025 ze zm.). Do tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa kosztów należało sporządzenie opinii biegłego, tj. 2.595,32 złotych. Wobec tego orzeczono jak w pkt III sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Jasicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Szymon Stępień
Data wytworzenia informacji: